AYBERK GÖKER EV DEKORASYON ÜRÜNLERİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

 

 

1.      VERİ SORUMLUSU

Ayberk Göker Ev Dekorasyon Ürünleri (“Ayberk Göker” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

2.      KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimiz çalışanı olmanız nedeniyle Şirketimize bildirdiğiniz özel nitelikli kişisel veriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenmektedir;

Ø  İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

Ø  Bordrolama işlemlerinin yürütülmesi,

 

3.      İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

İşlediğimiz kişisel veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir;

          Veri Kategorisi                            Kişisel Verinin İçeriği

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

Sağlık Bilgisi, Kan Grubu

 

 

4.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Kanuna uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verileriniz yukarıda 2. madde de belirtilen amaçlarla istenildiğinde yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarım yapılmaktadır. Kanun’un 8. maddesinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarım yapılacaktır.

 

5.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Özel Nitelikli Kişisel verileriniz Kanun’un 6. maddesinin 2. fıkrasında belirtildiği gibi “ özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.” Bu sebeple aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek şartıyla açık rızaya başvurulmuştur. Özel nitelikli kişisel verileriniz fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebepler nedeniyle işlenmektedir;

Ø  Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlüğünü yerine getirerek ilgi kişinin açık rızasının alınması

 

 

 

6.      İLGİLİ KİŞİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7. madde de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgili kişiler, Kanun’dan doğan taleplerini “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirket başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İlgili kişi, işbu aydınlatma metnine konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, şirketi bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. İlgili kişinin doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, şirketinin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

İşbu aydınlatma metni, gerekli görüldüğü hallerde “Ayberk Göker” tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak ilgili kişiye bilgilendirme yapılacaktır.

“İlgili Kişi Başvuru Formu” ve Aydınlatma Metin’inin en güncel haline; Ayberk Göker Ev Dekorasyon Ürünleri‘nin www.elenisthome.com adresinden veya Cihangir Mahallesi Trakya Sokak No: 13/11 Avcılar/İstanbul adresindeki müşteri hizmetlerinden/danışmamızdan ulaşabilirsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak, noter vasıtasıyla ve güvenli elektronik imza başvuru yöntemleriyle şirketimize iletebilirsiniz.

 

 

 

 

 

AYBERK GÖKER EV DEKORASYON ÜRÜNLERİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ÇALIŞAN SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AÇIK RIZA BEYAN METNİ

 

“ Ayberk Göker Ev Dekorasyon Ürünleri“ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişinin Özel Nitelikli Kişisel Verilerinden olan Sağlık verilerinin bir kısmının (Sağlık Bilgisi ve Kan Grubu) işlenmesine ilişkin aydınlatma metinini okudum ve veri sorumlusu sıfatı ile “ Ayberk Göker Ev Dekorasyon Ürünleri“ ‘nin özel nitelikli kişisel verilerimi işlemesine açık rızam;

 

                       Vardır

 

                        Yoktur

 

 

 

İsim Soyisim:

İmza:

Tarih: