AYBERK GÖKER EV DEKORASYON ÜRÜNLERİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ÜYE MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

  1. VERİ SORUMLUSU

Ayberk Göker Ev Dekorasyon Ürünleri (“Ayberk Göker” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

 

2.      KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimiz üye müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenmektedir;

 

Ø  Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

Ø  Üyelik faaliyetlerinin yürütülmesi

Ø   

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

İşlediğimiz kişisel veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir;

 

Veri Kategorisi                              Kişisel Verinin İçeriği

 

Kimlik

 

 

Ad- soyad , parola gibi,

 

 

İletişim

 

 

Telefon, mail ve adres bilgileri

 

Finans

 

 

Banka bilgileri

 

Müşteri İşlem

 

 

Sipariş bilgisi

 

 

İşlem Güvenliği

 

 

 

 

IP adresi, internet sitesi giriş -çıkış bilgileri,  çerez kayıtları gibi,

 

Diğer

 

 

Siparişiniz hakkında notunuz

 

 

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Kanuna uygun olarak işlenen kişisel verileriniz yukarıda 2. madde de belirtilen amaçlarla hizmet ve ürün tedarikçilerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarım yapılmaktadır. Kanun’un 8. maddesinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarım yapılacaktır.

 

 

  1.  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden temin edilen veriler olup, kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen bilgi belge ve doküman aracılığı ile kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Aşağıdaki hukuki sebepler nedeniyle işlenmektedir;

 

Ø  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Ø  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Ø  Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Ø  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

  1. İLGİLİ KİŞİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 ‘nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmez,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

İlgili kişiler, Kanun’dan doğan taleplerini “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirket başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

 

İlgili kişi, işbu aydınlatma metni ’ne konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, Şirket’i bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. İlgili kişinin doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, şirketin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 

İşbu aydınlatma metni, gerekli görüldüğü hallerde Ayberk Göker tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak ilgili kişiye bilgilendirme yapılacaktır.

     

“İlgili Kişi Başvuru Formu” ve Aydınlatma Metin’inin en güncel haline; Ayberk Göker Ev Dekorasyon Ürünleri‘nin www.elenisthome.com adresinden veya Cihangir Mahallesi Trakya Sokak No: 13/11 Avcılar/İstanbul adresindeki müşteri hizmetlerinden/danışmamızdan ulaşabilirsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak, noter vasıtasıyla ve güvenli elektronik imza başvuru yöntemleriyle şirketimize iletebilirsiniz.