GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ

 

1.         TARAFLAR:

a)         Bir tarafta, Cihangir Mahallesi Trakya Sokak No: 13/11 Avcılar/İstanbul adresinde bulunan, Ayberk Göker Ev Dekorasyon Ürünleri (İşbu sözleşme süresince bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır)

b)         Diğer tarafta, ....................................................................................................................................… adresinde ikamet eden, Şirket ile ..……………... tarihli İş Sözleşmesini akdetmiş olan ……… (İşbu sözleşme süresince bundan böyle “Çalışan” olarak anılacaktır) arasında ve aşağıda belirlenen maddeler çerçevesinde, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) akdedilmiştir.

İşbu Sözleşmede; Şirket ve Çalışan ayrı ayrı kısaca “Taraf” ve birlikte kısaca “Taraflar” olarak anılabilecektir.

2.         TANIMLAR

İşbu Sözleşme ’de aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki terimler aşağıda açıklandığı şekilde anlamlandırılacaktır. İşbu sözleşme kapsamında kullanılan diğer kavramlar için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’daki tanımlar geçerlidir.

•          Gizli Bilgi: Şirketin kendisine ait ve/veya ticari ilişkide bulunduğu tüm 3.Kişilere ait her türlü yazılı veya sözlü ticari, mali teknik bilgiler, know-how, fikir, veri, iş, metod, ilerleme, patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü mali, finanslar veriler, iş yapış şekli, süreçleri, örgütsel yapısı, yönetim biçimi, bütçe ve istatistiki bilgileri, ürün fiyatları, karlılığı, ciroları, banka sırrı, yenilik, verilen teklifler, talepler bunların içerikleri, nihai müşteri bilgileri, konuşma bilgileri, Proje ile ilgili olarak yazılı veya sözlü olarak edinilmiş her türlü bu nitelikte bilgi;

•          Kişisel Veri: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tanımlanmış olan kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi;

•          Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, Şirket vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veriler;

•          Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem;

3.         SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusunu, Çalışanın Şirket bünyesinde işlenen kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ve gizli bilgileri yasal düzenlemelere uygun olarak ve “Şirketin” emir ve talimatları doğrultusunda hareket etmesi oluşturmaktadır.

4.         TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.      Şirket tarafından gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın daha önceden bilinen bilgiler, kamuya mal olmuş bilgiler, yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler Gizli Bilgi olarak yorumlanamaz.

 

4.2.      Çalışan, işbu Sözleşme hükümleri de dâhil olmak üzere elde ettiği her türlü bilgi, belge, anlaşma ve sair hususu gizli tutacak Şirketin yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere hiçbir açıklamada bulunmayacaklardır.

4.3.      Gizli Bilgi, iş sebebi ile kopya alınması mecburiyeti bulunan haller dışında kopyalanmayacak veya çoğaltılmayacaktır. Çalışanın bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zaruri olan çoğaltma ve/veya kopyalama işlemi Şirketin kontrolünde gerçekleştirilecektir. Çoğaltılan ve/veya kopyalanan Gizli Bilgi’nin dağıtımı da Şirket tarafından kontrol edilecektir.

4.4.      Gizli Bilgi sadece yukarıda tanımlanan iş için kullanılacak olup Şirketin yazılı onayı olmaksızın başka hiçbir nedenle kullanılamaz. Çalışan, Gizli Bilgi’yi, sadece hiyerarşik üstlerine ve görevleri nedeniyle Gizli Bilgi’yi öğrenmesi gereken danışmanlarına; tüm bu kişilerin de gizlilik ve sır saklama yükümlülüğü altında olması şartına bağlı olarak verebilir. Çalışan, bu kapsamda Gizli Bilgi’yi açıkladığı tüm kişilerin işbu Sözleşme ile bağlı olmalarını sağlamakla yükümlü olup, bu kişilerin işbu Sözleşme’ye uygun davranacaklarını, TBK m. 128 anlamında kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

4.5.      Çalışan, işbu Sözleşme’nin sona ermesi halinde Şirketin talebi üzerine kendisine veya temsilcilerine Şirket veya temsilcileri tarafından verilmiş her türlü belgeyi hiçbir kopyasını alıkoymaksızın iade edecektir.

4.6.      Çalışan, Yetkili Mahkeme kararı ve/veya yetkili bir idari merci tarafından Gizli Bilgi’nin açıklanması istenmesi ve/veya işbu Sözleşme kapsamında Gizli Bilgi olarak kabul edilen herhangi bir hususta açıklama istenmesi halinde, talebin yasal bir zorunluluktan doğması ve yetkili makamca yapılması halinde istenilen Gizli Bilgi’yi talepte bulunan makama açıklayabilir. Bu halde Çalışan, talebin içeriğini, hangi makamca gönderildiğini ve verilen cevabı, cevabın gönderildiği gün Şirkete yazılı olarak bildirecektir.

4.7.      İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin yasaya aykırılık veya sair bir nedenle kısmen veya tamamen geçersiz olması, söz konusu geçersizliğin nedenine bakılmaksızın, kalan maddelerin geçerlilik ve etkisini değiştirmeyecek ve Tarafların hak ve talepleri etkilenmeyecektir.

4.8.      Çalışanın işbu Sözleşme’nden doğan yükümlülükleri işbu Sözleşme ve/veya sair her türlü sözleşmenin sona ermesi sonrasında da süre sınırı olmaksızın yürürlükte kalacaktır.

4.9.      Çalışan Şirketin Kişisel Veri işleme, imha, özel nitelikli kişisel veri işleme politikalarını okumuş ve anlamıştır. 

4.10.    Çalışan,  işbu Sözleşme kapsamında sayılan gizli bilgi ve kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin kendisi ve/veya yöneticileri, görevlileri, temsilcileri ve işbu Sözleşme’nin hükümleri kapsamında Gizli Bilgi’ye ulaşmış üçüncü kişilerce ihlali halinde, Şirketin uğramış olduğu ve/veya uğrayacağı her türlü maddi, manevi zararlar ile doğrudan ve dolaylı zararları, oluşabilecek tüm zarar, kayıp, masraf ve talepleri tazmin edeceğini ve bunun yanında sözleşme konusu işin toplam bedelinin dört katı oranında cezai şartı hiçbir ihtara gerek kalmaksızın derhal ödemeyi, belirlenen tazminatın fahiş olmadığını kabul ve taahhüt eder. Bu ihlal nedeniyle Şirketin ayrıca doğan zararlarını talep hakkı saklıdır.

4.11.    Çalışan, kendisine aktarılan kişisel verileri sadece Sözleşme’deki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ikincil düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde işleyecektir.

4.12.    Çalışan,  kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Çalışan, hem bilgi sistemleri güvenliği hem de fiziksel güvenlik için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

4.13.    Çalışan, işbu Sözleşme kapsamında öğrendiği kişisel verileri başkasına açıklayamaz, kişisel verilerin elde edilmesine olanak tanıyacak fiillerde bulunamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. Bu yükümlülük işbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple ortadan kalkması durumunda da devam eder. Çalışan, için bu yükümlülük herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

4.14.    Çalışan, işlenen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde veya herhangi bir bilgi güvenliği riski doğması durumunda bu durumu öğrendiği andan itibaren en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde Şirket’e  bildirecek ve Şirket tarafından kendisine bildirilen teknik ve idari tedbirleri gecikmeksizin alacaktır. Çalışanın işbu bildirim yükümlülüğünü kasti ve/veya ihmali sebeplerden ötürü geç yerine getirmesi ve/veya hiç getirmemesi halinde Çalışan, Şirketin uğramış olduğu ve/veya uğrayacağı her türlü maddi, manevi zararlar ile doğrudan ve dolaylı zararları, oluşabilecek tüm zarar, kayıp, masraf ve talepleri tazmin edeceğini ve bunun yanında sözleşme konusu işin toplam bedelinin dört katı oranında cezai şartı hiçbir ihtara gerek kalmaksızın derhal ödemeyi, belirlenen tazminatın fahiş olmadığını kabul ve taahhüt eder. Bu ihlal nedeniyle Şirketin ayrıca doğan zararlarını talep hakkı saklıdır.

4.15.    Çalışan, Şirketin  kişisel verilerin korunmasını hususunda yetkili bir kamu ve/veya özel bir kurumun denetimine tabi olması halinde Şirket ile iş birliği içerisinde hareket ederek gerekli her türlü desteği verecektir.

4.16.    Çalışan, Şirket veya şirketin hizmet aldığı 3.kişiler tarafından verilen farkındalık eğitimlerinde gereken dikkat, özen ve hassasiyeti gösterecektir.

4.17.    Çalışan, İş Sözleşmesinin sona ermesi halinde, Şirketin tercihine bağlı olarak, aktarıma konu kişisel verileri yedekleri ile birlikte Şirketin derhal iade edeceğini ya da kişisel verileri tamamen yok edeceğini, kendi sistemindeki asıl ve yedekleri geri dönüştürülemez şekilde sileceğini ve veri işleme faaliyetini durduracağını kabul eder.  Çalışan, kişisel verileri üçüncü bir kişiye herhangi bir yasal gerekçeyle aktarılmışsa, bu üçüncü kişilerin de aynı yükümlülükleri yerine getirmesini temin edecektir.

4.18.    Çalışan, işbu Taahhütname’den doğan yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, şirket tarafından iş akdinin haklı nedenle feshedilebileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

5.         SON HÜKÜMLER

5.1.      Taraflar, işbu sözleşme sebebiyle yapılacak tüm bildirimler için yukarıda belirtilen adreslerini yasal ikametgâh ve tebligat adresi olarak belirlediklerini kabul ve beyan ederler. Bu adreslerde meydana gelebilecek değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikleri taktirde, bu adrese yapılacak tebligatın geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.2.      İşbu Sözleşme’nin yorumunda ve işbu Sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme 5 (beş) madde ve 3 (üç ) sayfadan ibaret olup taraflar arasında , ___.___._______ tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

                                ÇALIŞAN

 

 

 

 

 

 

                                  İŞVEREN