KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI TAAHHÜTNAMESİ

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Taahhütnamesi (“Taahhütname”) Cihangir Mahallesi Trakya Sokak No: 13/11 Avcılar/İstanbul adresinde bulunan Ayberk Göker Ev Dekorasyon Ürünleri unvanlı [“Şirket”] ile………………………………….adresinde bulunan …………………………………. [“Tedarikçi Şirket”] arasında …………………….tarihinde akdedilmiştir.  İşbu Taahhütname ile taraflar, ……………….tarihinde imzaladıkları ………………. konusuna ilişkin ………………….. Sözleşmesi (“Asıl Sözleşme”) kapsamında birbirlerine aktardıkları kişisel verilerin Kanun’a uygun olarak işlenmesi ve korunması için gerekli tedbirlerin belirlenmesini amaçlamaktadırlar.

Şirket ve Tedarikçi tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

1. TANIMLAR

İşbu Taahhütname kapsamında;

(a) “Kanun”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

(b) “Kişisel Veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,

(c) “Şirket Kişisel Verisi”, Şirket tarafından Tedarikçi ’ye aktarılan (özel nitelikli kişisel veriler dâhil olmak üzere) her türlü Kişisel Veri,

(d) “Özel Nitelikli Kişisel Veri”, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler,

(e) “İlgili Kişi”, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

(f) “İşleme”, Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

(g) “Kişisel Verileri Koruma Kurulu” veya “Kurul”; Kanun’da kendisine sorumluluk atfedilen Kurul, anlamına gelmektedir.

Bu Taahhütname kapsamında kullanılan diğer kavramlar için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’daki tanımlar geçerlidir.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

2.1. Kişisel Veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler taraflar arasında sözlü veya yazılı olarak, elektronik ortamda ve sair şekillerde aktarılmıştır veya aktarılabilecektir.

2.2. Tedarikçi, Taahhütname kapsamında Şirket’ten gelen soruları mümkün olan en kısa sürede veher halükarda 24 saat içerisinde cevaplandırır ve aktarıma konu kişisel verilerin işlenmesi hususunda Kanun ve Kurul’un karar ve görüşlerine uyar.

2.3. Şirket, Asıl Sözleşme kapsamında kişisel veri işleyip bunları Şirket’e aktarıyorsa kişisel verileri işleme ve paylaşma hususunda veri sahiplerini mevzuata uygun şekilde aydınlattığını ve hukuken gerekli olan durumlarda açık rızalarını aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.(*)

 

3. AMAÇLA SINIRLI KULLANIM

3.1. Kişisel veriler, münhasıran verilerin Asıl Sözleşme çerçevesinde aktarılma amacına uygun olarak ve yalnızca hizmetlerin yerine getirilebilmesi bakımından zorunlu olduğu kadarıyla işlenebilecektir. Şirket tarafından aktarılan kişisel verilerin anılan kapsam dışında herhangi bir şekilde işlenmesi, Şirket’in konuya ilişkin yazılı ön onayına tabi olacaktır.

3.2. Tedarikçi, hizmetler ile doğrudan ilgilenen, 4.2. maddede belirtilen kişiler haricinde kati olarak ve hiçbir zaman, Şirket Kişisel Verileri’nin bir kısmını veya bütününü kullanamaz, yayınlayamaz, kimseye doğrudan veya dolaylı olarak ifşa edemez veya herhangi bir şekilde iletemez.

3.3. Tedarikçi kişisel veri işleme faaliyeti sırasında başta Kanun olmak üzere tüm ilgili mevzuata uygun davranacağını ve bu kapsamda kanuni olarak kendi sorumlulukları altında kalan hususları eksiksiz şekilde yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

3.4. Tedarikçi, Asıl Sözleşme kapsamında yaptığı işler esnasında eğer kişisel veri işleyip bunları Şirket’e aktarıyorsa kişisel verileri işleme ve paylaşma hususunda veri sahiplerini mevzuata uygun şekilde aydınlattığını ve hukuken gerekli olan durumlarda açık rızalarını aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. Tedarikçi, veri sahipleri tarafından kendisine iletilen ve Şirket’i ilgilendiren talepleri, en geç 24 saat içerisinde Şirket’e ileteceğini ve bu kapsamda Kanun’a uygun hareket edeceğini taahhüt eder.

3.6. Şirket, veri sahipleri tarafından kendisine iletilen ve Tedarikçi’yi ilgilendiren talepleri, en geç 24 saat içerisinde Tedarikçi’ye ileteceğini ve bu kapsamda Kanun’a uygun hareket edeceğini taahhüt eder. (*)

 

4. ÇALIŞANLAR VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

4.1. Tedarikçi, Şirket Kişisel Verisi’ni, Şirket’in yazılı onayı olmadan hissedarları, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları dâhil olmak üzere üçüncü şahıslara açıklamayacağını, aktarmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Tedarikçi, Şirket Kişisel Verileri’ne erişimi olan tüm çalışanlarının, temsilcilerinin ve Tedarikçilerinin güvenilir olduğunu, Şirket Kişisel Verileri’ne ancak Asıl Sözleşme kapsamında kesin surette erişmesi gereken kişilerin, ancak gerektiği kadarıyla sınırlı olmak üzere erişebileceğini, bu kişilerin Kanun’a uyacağını ve sözleşmesel gizlilik yükümlülükleri ile bağlı olduklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5. VERİ GÜVENLİĞİ

5.1. Tedarikçi, veri güvenliğinin sağlanması için Kurul’un belirttiği veri güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri almayı taahhüt eder. Tedarikçi, özel nitelikli kişisel verilerin aktarımı olduğu durumlarda, Kurul tarafından belirlenen 2018/10 karar nolu “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemlerini” almayı taahhüt eder.

 

6. VERİ GÜVENLİĞİ İHLALİ

6.1. Tedarikçi, Şirket Kişisel Verisi’ne ilişkin herhangi bir veri ihlali olması halinde, bu durumu öğrendikten sonra derhal, bu durumu Şirket’e bildirir.  Tedarikçi, Şirket’e veri ihlali halinde Şirket’in, kişisel verisi ihlal edilen kişilere ve Kurul’a karşı olan bildirim yükümlülüğünü yerine getirmesine yeterli bilgiyi sağlamakla yükümlüdür.

6.2. Tedarikçi, Şirket’le veri ihlali halinde Şirket ile iş birliği yaparak Şirket’in talimatları doğrultusunda veri ihlalinin aydınlatılması, zararların azaltılması ve giderilmesi için bütün makul adımları atmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7. DENETİM

7.1. Tedarikçi, Şirket’in iç birimleri ile bağımsız dış denetçisinin veya konuyla ilgili olarak hizmet veren danışman şirketlerin Tedarikçinin işbu Taahhütname uyumuna ilişkin yerinde denetim ve her türlü konuyla ilgili bilgi ve belgeyi talep etme de dahil olmak üzere denetim yapmaya yetkisi olduğunu kabul eder. Tedarikçinin işbu Taahhütname’den doğan asli yükümlülüklerinden birini yerine getirmediğinin denetim sonucunda anlaşılması halinde, Tedarikçi denetim masrafını Şirket’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

8. TAHHÜTNAMENİN İHLALİ

8.1. Tedarikçinin, işbu Taahhütname’den doğan yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi durumunda Tedarikçi, Şirket’in zarara uğraması, yasal, idari veya cezai yaptırıma tabi tutulması ya da herhangi bir zararı tazminle mükellef kılınması halinde bu zarar ve ziyanı ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Şirketin, işbu Taahhütname’den doğan yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi durumunda Şirket, Tedarikçi’nin zarara uğraması, yasal, idari veya cezai yaptırıma tabi tutulması ya da herhangi bir zararı tazminle mükellef kılınması halinde bu zarar ve ziyanı ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. (*)

8.3. Taraflardan birinin işbu Taahhütname’nin herhangi bir şekilde ihlalinden doğan bir hak veya yetkisini kullanmaması veya ertelemesi, Taahhütname kapsamındaki herhangi bir hakkından vazgeçtiği anlamına gelmez veya bu hakkın daha sonra kullanılmasına ya da müteakip ihlal hallerinde diğer hak ve yetkilerini kullanmasına engel teşkil etmez.

 

9. TAHHÜTNAMENİN SÜRESİ

9.1. İşbu Taahhütname, Taraflar’ın yazılı mutabakatı ile uzatılmadığı takdirde, imza tarihinden itibaren Asıl Sözleşmesüresi boyunca yürürlükte kalacaktır ve Asıl Sözleşme’nin sonlanmasından itibaren başka bir ihbara gerek olmaksızın geçersiz olacaktır. Asıl Sözleşme’nin yenilenmesi veya Asıl Sözleşme üzerinde değişiklik yapılması işbu Taahhütname’nin geçerliliğini etkilemez.

9.2. Ancak, Taraflardan her biri diğer Taraf’a 30 (otuz) takvim günü önceden yazılı ihbarda bulunarak işbu Taahhütname’nin sona erme tarihinden önce feshedebilir. Taahhütname’nin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde Taraflar’ın gizliliğe ilişkin sır saklama yükümlülükleri süresiz olarak devam edecektir.

 

10. ŞİRKET KİŞİSEL VERİSİ’NİN İADESİ VE İMHASI

10.1.Tedarikçi, Şirket’in talebi üzerine, diğer yazılı yönetmeliklerde belirtildiği üzere erişim sürecinin sonunda veya Taahhütname’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde tüm Şirket Kişisel Verisi’ni kopyalarıyla birlikte (elektronik kopyalar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirket’e derhal iade etmeyi, varsa kanunen saklı tutmak zorunda olduğu bilgiler hariç elinde kalan Şirket Kişisel Verisi’ni silmeyi, imha etmeyi veya anonimleştirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11. MÜCBİR SEBEP

11.1. İşbu Taahhütname çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için, olaydan etkilenen tarafın gerekli her türlü özen ve dikkati göstermiş ve alınabilecek bütün önlemleri almış olmasına karşın ortaya çıkan olayın, önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun, Taahhütname kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini tamamen engellemesi gerekmektedir.

11.2. İşbu Taahhütname’nin devamına engel teşkil eden doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, savaş, terör gibi olaylar, meydana geldikleri tarihi izleyen on beş (15) gün içinde mücbir sebep nedeniyle yükümlülüklerini yerine getiremeyen veya geç yerine getiren Taraf’ın diğer Taraf’a yazılı olarak bildirimde bulunulması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla, Taraflar’dan kaynaklanmayan ve taahhüdün yerine getirilmesine engel teşkil eden ve Taraflar’ın bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmediği durumlar olarak tespit edilen mücbir sebep halleri olarak kabul edilecektir.

11.3. Taraflar, sır saklama yükümlülüğü hariç mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikme veya taahhütlere aykırılıklardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Ancak, mücbir sebepten etkilenen Taraf, işbu mücbir sebebi ortadan kaldırmak ve işbu Taahhütname’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir.

 

 

12. YETKİLİ MAHKEME

12.1. İşbu Taahhütname’den kaynaklanan veya işbu Taahhütname ile bağlantılı olan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

13. TEBLİGAT

İşbu Taahhütname kapsamında iletilmesi gerekli veya iletilmesine izin verilen her türlü bildirim, talep, istek ve diğer bildirimler yazılı şekilde Türkçe olarak hazırlanır, e-posta, iadeli taahhütlü posta ya da noter vasıtası ile karşı Taraf’a teslim edilir. Bildirimler, Taahhütname’nin ilk sayfasında belirtilen Taraflar’a ait adreslere yapılır. Bu adreslerdeki değişiklikler diğer taraf yazılı olarak bildirilir. Söz konusu adresler, Tarafların kanuni ikametgâhları olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar muhatabına ulaşmış kabul edilir. Veri güvenliği ihlaline ilişkin bildirimler ve fesih bildirimleri ise ancak noter vasıtasıyla gönderildiği takdirde geçerli olacaktır.

 

14. YETKİ VE ONAY        

14.1. Taraflar, işbu Taahhütname ve işbu Taahhütname ile ilgili talep ve bildirimlerin, şirketi temsil ve ilzama yetkili ve/veya yetki verilen kişilerce tanzim ve imzalandığını beyan ile bu beyanlarının doğruluğunu ve sonuçlarını kabul ederler.

14.2. İşbu Taahhütname, Taraflar ve halefleri için geçerli ve bağlayıcıdır.

 

14.3. Taraflardan biri adına imza atan kişinin yetkili olmaması halinde işbu Taahhütnameye dayanılarak işlem ve/veya ödeme yapılması halinde Taahhütname yetkisiz imza atan taraf için de bağlayıcı olacaktır. 

 

15. DİĞER HÜKÜMLER

15.1. Devir ve Değişiklik: Tedarikçi, Şirket’in önceden yazılı onayı olmadan, Şirket Kişisel Verisi’ne erişim ve benzeri hak ve yükümlülüklerini başka bir kişi ya da kuruluşa devredemez.

15.2. Uygulanacak Hukuk: Taahhütname’nde yer alan koşullar Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olacak ve bu hukuk uyarınca yorumlanacaktır.

15.3. Değişiklikler: İşbu Taahhütname üzerinde yapılacak tüm değişiklikler yazılı olarak yapılacak ve her iki Tarafça imzalanacaktır.

15.4. Bölünebilirlik: İşbu Taahhütname hükümlerinden biri veya birkaçının, herhangi bir kanun veya düzenleme altında geçersiz, yasadışı ve uygulanamaz ilan edilmesi durumunda geride kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmez veya zarar görmez.

15.5. Tüm Sözleşme: Taraflar işbu Taahhütname’nin, Taraflar arasında işbu Taahhütname tarihinden önce imzalanmış ve yürürlükte olan diğer tüm sözleşme ve ek sözleşmeler ile ileride imzalanacak tüm sözleşme ve ek sözleşmeleri kapsamakta, daha önce gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçmekte olduğunu ve yeni bir gizlilik taahhüdü imzalanmadığı sürece tümü için geçerli ve bağlayıcı bulunduğunu/bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

15.6. Feragat: Taraflar’dan birinin işbu Taahhütname’nin doğan herhangi bir hakkını, yetki veya gücünü kullanmaması veya ertelemesi, işbu Taahhütname’deki herhangi bir hakkından feragat ettiği anlamına gelmez veya bu hakkın daha sonra kullanmasına engel teşkil etmez. İşbu Taahhütname hükümlerinden yapılan herhangi bir feragat veya hak sahibinin hiçbir onayı yazılı olarak yapılmadıkça geçerli kabul edilemez.

15.7. Devredilemezlik: İşbu Taahhütname ve/veya buna bağlı hak ve yükümlülüklerden hiçbiri, diğer Taraf’ın önceden alınmış yazılı izni olmadan, başkaca bir üçüncü kişiye devir ve temlik edilemez.

15.8. Bağımsızlık: İşbu Taahhütname, burada açıklanan hükümler haricinde, Taraflar’a herhangi bir hak ve yükümlülük getirmez, ayrıca; Taraflar açısından ortaklık veya resmi mahiyette başka bir işin kurulmasını amaçladığı, gelecekte başka bir sözleşme yapılacağı şeklinde yorumlanamaz. Taraflar bağımsız tacir konumundadır.

 

16. YÜRÜRLÜK

İşbu Taahhütname, toplam 16 ana maddeden ibaret olup, düzenlenmesine ihtiyaç duyulan diğer koşullar olursa Taraflar’ın yazılı anlaşması ile Taahhütname’ne eklenecek ve işbu Taahhütnamenin ayrılmaz bir parçası olacaktır. İşbu Taahhütname, Taraflarca ...........................tarihinde imzalanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

 

 

                              Şirket                                                                   Tedarikçi