AYBERK GÖKER EV DEKORASYON ÜRÜNLERİ

KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU

 

A.     GENEL AÇIKLAMALAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine “Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır, KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

 

Başvuru Yöntemi

 

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

 

 

Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması]

 

Cihangir Mahallesi Trakya Sokak No: 13/11 Avcılar/İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

 

Noter Vasıtasıyla Başvuru

 

 

Cihangir Mahallesi Trakya Sokak No: 13/11 Avcılar/İstanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması]

 

 

-

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle]

 

 

 

 

info@elenisthome.com

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Ancak, İşlemin bir maliyet gerektirmesi halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak ancak, On sayfayı geçen her bir sayfa için Kurulca belirlenen 1 TL alınacaktır. Başvurunun, Veri Sorumlusunun hatasından kaynaklandığı durumlarda ücret İlgiliye iade edilecektir.

 

B.      Başvuru Sırasında Doldurulacak Bilgileri:

 

a)      Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c)      Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

d)  Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

e)      Talep konusu, bulunması zorunludur.

Ayrıca :

·         Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

·         Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

·         Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

 

 

       Müşteri

 

       Üye

 

       Tedarikçi

       Ziyaretçi

 

       İş Ortağı/Çözüm

Ortağı/Danışman

 

 

       Diğer (Açıklayınız…)

 

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:

 

Konu:

       Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar:

 

       Diğer:

       İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih:

 

       Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz:

 

 

C.    Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı

olarak belirtiniz:

 

Talep No

Talep Konusu

Kanuni Dayanak

Seçiminiz
Ve Talep Detayınız

 

 

 

1

 

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (a)

 

 

 

2

 

Eğer Şirketiniz hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (b)

 

 

 

3

 

Eğer Şirketiniz hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (c)

 

 

 

4

 

Eğer Kişisel Verilerim Yurtiçinde veya Yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa ,bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (ç)

 

 

 

5

 

 

Kişisel Verilerimin eksik yada yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (d)

 

 

 

 

6

 

Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin Silinmesini veya yok edilmesini Talep ediyorum

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (e)

 

 

7

 

Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm Kişisel Verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (f)

 

 

 

 

 

8

 

Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin üçüncü kişiler nezdinde de Silinmesinin veya yok edilmesinin bildirilmesini talep ediyorum

 

 

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (f)

 

 

 

9

 

Şirketiniz tarafından işlenen Kişisel Verilerimin münhasıran Otomatik Sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde Şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (g)

 

 

 

10

 

 

Kişisel Verilerimin Kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (ğ)

 

 

 

 

11

 

 

 

Diğer Talepleriniz

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11

 

 

 

Yukarıda belirtilen maddelere göre başvurunuz, Veri sorumlusu sıfatıyla Kurumumuz tarafından ya kabul edilir, ya da gerekçesi açıklanarak reddedilir. Veri Sorumlusunun vereceği yanıt Yazılı veya Elektronik Ortamda size bildirilecektir.

 

D.     Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

    Adresime gönderilmesini istiyorum.

    E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

İş bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

 

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

 

 

 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: