AYBERK GÖKER EV DEKORASYON ÜRÜNLERİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

1.      VERİ SORUMLUSU

Ayberk Göker Ev Dekorasyon Ürünleri (“Ayberk Göker” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

 

2.      KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI

Şirketimiz çalışanı olmanız nedeniyle Şirketimize bildirdiğiniz kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenmektedir;

 

Ø  İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, 

Ø  Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,

Ø  İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Ø  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

Ø  Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,

Ø  Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Ø  Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,

Ø  Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini,

Ø  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

Ø  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Ø  Puantaj Oluşturulması

 

3.      İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

           

Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İçeriği

 

Kimlik Verisi

 

 

Ad-soyad, t.c. kimlik numarası, doğum tarihi gibi,

 

İletişim Verisi

 

 

Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi gibi,

 

Mesleki Deneyim

 

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, sertifikalar gibi

 

 

Finans

 

 

Iban, banka hesap numarası gibi

 

Hukuki İşlem

 

 

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler

 

 

İşlem Güvenliği

 

 

Ip adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri,  çerez kayıtları gibi.

 

 

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

 

 

Ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler (sadece adli sicil kaydı)

 

Özlük

 

 

İşe giriş- çıkış belgesi kayıtları, bordro bilgileri özgeçmiş bilgileri gibi

 

 

Lokasyon

 

 

Konum

 

Sağlık Bilgileri

 

 

Kişisel sağlık bilgileri, kan grubu (eski kimliklerde yer alan)

 

 

Diğer

 

 

Askerlik durumu

 

 

Kişisel verileriniz, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmakta, amaç ile bağlantılı olarak belirlenecek olan saklama sürelerinin bitimini takiben ise mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak belirlenen yöntemlerle imha edilmektedir.

4.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

 

Kanuna uygun olarak işlenen kişisel verileriniz yukarıda 2. madde de belirtilen amaçlarla tedarikçilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarım yapılmaktadır. Kanun’un 8. maddesinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarım yapılacaktır.

 

5.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden temin edilen veriler olup, kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplamaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebepler nedeniyle işlenmektedir;

Ø Kanunlarda açıkça öngörülmesi;

Ø Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;

Ø Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

Ø Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;

Ø İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

6.      İLGİLİ KİŞİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmez

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

İlgili kişiler, Kanun’dan doğan taleplerini “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirket başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

 

İlgili Kişi, iş bu Aydınlatma Metin ’ine konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, Şirket’i bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. İlgili Kişinin doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, şirketin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 

İş bu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Ayberk Göker tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak İlgili Kişiye bilgilendirme yapılacaktır.

 

“İlgili Kişi Başvuru Formu” ve Aydınlatma Metin’inin en güncel haline; Ayberk Göker Ev Dekorasyon Ürünleri‘nin www.elenisthome.com adresinden veya Cihangir Mahallesi Trakya Sokak No: 13/11 Avcılar/İstanbul adresindeki müşteri hizmetlerinden/danışmamızdan ulaşabilirsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak, noter vasıtasıyla ve güvenli elektronik imza başvuru yöntemleriyle şirketimize iletebilirsiniz.