AYBERK GÖKER EV DEKORASYON ÜRÜNLERİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ÜRÜN VEYA HİZMET SATAN KİŞİ, TEDARİKÇİ ÇALIŞANI, TEDARİKÇİ YETKİLİSİ

KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 

1.      VERİ SORUMLUSU

Ayberk Göker Ev Dekorasyon Ürünleri (“Ayberk Göker” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

2.      KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI

 

Şirketimiz ürün veya hizmet satan kişi, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi olmanız sebebiyle şirketimize bildirdiğiniz kişisel verileriniz şirket tarafından Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenmektedir;

Ø  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,  

Ø  Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Ø  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Ø  Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Ø  Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

Ø  Sanal Ortam Güvenliğinin Sağlanması

Ø  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

Ø  Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

Ø  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

Ø  Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,

 

3.      İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

İşlediğimiz kişisel veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Veri Kategorisi                    Kişisel Verilerin İçeriği

 

Kimlik Verisi

 

 

Ad- soyad, TC kimlik no gibi,

 

İletişim Verisi

 

 

Telefon, adres, e-posta, kep gibi,

 

Müşteri İşlem

 

 

Sipariş bilgisi, taşıt bilgileri, talep bilgisi, senet, fatura gibi,

 

 

Finans

 

 

IBAN, banka hesap numarası gibi,

 

İşlem Güvenliği

 

 

IP adresi, internet sitesi giriş -çıkış bilgileri,  çerez kayıtları gibi,

 

Hukuki İşlem

 

 

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi,

           

4.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

 

Kanuna uygun olarak işlenen kişisel verileriniz yukarıda 2. madde de belirtilen amaçlarla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarım yapılabilmektedir. Kanun’un 8. maddesinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarım yapılacaktır.

 

5.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden temin edilen veriler olup, kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplamaktadır.

 

Aşağıdaki hukuki sebepler nedeniyle işlenmektedir;

 

Ø  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Ø  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;

Ø  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

Ø  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Ø  Kanunlarda açıkça öngörülmesi;

 

6.      İLGİLİ KİŞİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a)Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)7 nci madde de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,

f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmez,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

İlgili kişiler, Kanun’dan doğan taleplerini “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirket başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

 

İlgili Kişi, işbu aydınlatma metinine konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, şirketi bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. İlgili kişinin doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, şirketinin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 

İşbu aydınlatma metni, gerekli görüldüğü hallerde “Ayberk Göker” tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak “İlgili Kişiye” bilgilendirme yapılacaktır.

 

“İlgili Kişi Başvuru Formu” ve Aydınlatma Metin’inin en güncel haline; Ayberk Göker Ev Dekorasyon Ürünleri‘nin www.elenisthome.com adresinden veya Cihangir Mahallesi Trakya Sokak No: 13/11 Avcılar/İstanbul adresindeki müşteri hizmetlerinden/danışmamızdan ulaşabilirsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak, noter vasıtasıyla ve güvenli elektronik imza başvuru yöntemleriyle şirketimize iletebilirsiniz.